Beata i Eugeniusz Dębscy - Dwudziesta trzecia

Ta książ­ka to w po­ło­wie de­biut. W po­ło­wie, bo­wiem do do­świad­czo­ne­go pi­sa­rza Eu­ge­niu­sza Dęb­skie­go do­łą­czy­ła jego mał­żon­ka. „Dwu­dzie­sta trze­cia” jest ich pierw­szą wspól­ną po­wie­ścią. I mam na­dzie­ję, że nie ostat­nią, bo­wiem pań­stwo Dęb­scy za­ser­wo­wa­li czy­tel­ni­kom na­praw­dę dobry kry­mi­nał.
Eu­ge­niu­sza Dęb­skie­go znam z po­kaź­nej licz­by ksią­żek, zwłasz­cza z cyklu o de­tek­ty­wie przy­szło­ści Owe­nie Yeat­sie. I pierw­sza rzecz, jaka zwra­ca uwagę przy lek­tu­rze „Dwu­dzie­stej trze­ciej” to cał­kiem od­mien­ny styl pi­sa­nia. Choć inny, wcale nie ozna­cza gor­szy.(...)
 - tak piszę o pierwszej wspólnej książce małżeństwa Dębskich dla Grabarza Polskiego.
Zapraszam do recenzji tego smakowitego kryminału!

cała recenzja tutajZa egzemplarz recenzencki dziękuje Wydawnictwu Rebis

Komentarze

Popularne posty